Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


PROJEKTY


Projekt: Emise

Naše škola je partnerem v projektu "Emise", jehož hlavním cílem je zlepšit celkový stav ovzduší, protože nejen v období inverzní oblačnosti, kdy jsou běžně překračovány limity polétavých částic prachu, je v ulicích nedýchatelno. Svého cíle chceme dosáhnout vzděláváním občanů v této problematice a upozorňováním na důsledky spalování toxických látek na zdraví nás všech. Chápeme ovšem i snahu občanů „ušetřit na všem, na čem se dá“, a proto realizujeme naše přednášky o škodlivosti spalování nedovolených látek především na vyšších stupních základních škol, protože žáci této věkové skupiny mají jedinečnou možnost říci příbuzným, co se dozvěděli, a takto předat naši myšlenku dál ...

Obrázků: 0

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Karviná, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství se bude společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP+, který bude navazovat mimo jiné i na Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území zpracovanou v rámci výzvy č. 46 OP VK projektu Společná řešení pro lepší učení.

Projekt: Učitelé on-line

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu pod názvem „UČITELÉ ONLINE“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy. Záměrem projektu je proškolit více než 500 pedagogických pracovníků z 30 základních a 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Královehradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce ...

Projekt: Společená řešení pro lepší učení

Záměrem projektu je rozvoj spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou, samosprávou, relevantními organizacemi a odborníky za účelem řízení a tvorby vzdělávací politiky a strategií rozvoje v obci s rozšířenou působností (dále ORP) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce, vyhledávání žáků ohrožených školním neúspěchem či předčasným odchodem ze vzdělávání, a také podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na ZŠ ...

Projekt: Naše základní škola

Naše základní škola realizuje na základě výzvy č. 56 projekt "Naše základní škola" ...

Bezplatná výuka českého jazyka pro cizince

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí. Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol zapsaných ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků–cizinců z třetích zemí ...

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. Systém současné výuky cizích jazyků na karvinských ZŠ je nutné inovovat a žáky samotné více motivovat, neboť se projevují neaktivním přístupem ve výuce cizích jazyků, žáci nechápou důležitost pro své budoucí uplatnění a výuku považují za nudnou a samoúčelnou ...

Projekt: Naučme se učit

​Projekt je zaměřen na žáky 1. stupně naší základní školy a měl by pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům se sociálně-kulturním znevýhodněním. Hlavní oblastí podpory je rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. K dosažení cíle budou v I. fázi projektu vznikat inovativní vzdělávací materiály (pracovní listy) a učební pomůcky. Ve II. fázi projektu budou tyto materiály aplikovány na skupiny vytypovaných a diagnostikovaných žáků v rámci volnočasových vzdělávacích aktivit, které budou probíhat mimo dobu vyučování a v nově vybudované neformální třídě (jaro 2013). Součástí projektu je i možnost pořádání exkurzí a výletů, které podpoří poznatky dětí, zejména v oblasti přírodovědné gramotnosti.

Projekt: Mléko do škol

Ve spolupráci s EU je naše škola zapojena do projektu Mléko do školy, a to ve spolupráci se společností Laktea, o. p. s. Praha. Každý žák má nárok na 1 dotovaný výrobek na vyučovací den. Žákům nesmí být a nebude prodáno více dotovaných výrobků v jednom vyučovacím dni. K zakoupení jsou výrobky ve školním bufetu za dotovanou cenu.

Projekt: Ovoce a zeleniny do škol

​Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škola, tj. žáci prvních až pátých ročníků ...Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele